కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు కటకటనీదు సంకల్పమెట్టిదోగాని
కాంభోజి - ఏక (-త్రిపుట)
పల్లవి:
కటకటనీదు సంకల్పమెట్టిదోగాని
నేనెంతవాడనురా రామ క..
నిటలాక్షుడు తొల్లి నీమాయ గనలేక
తటుకున నీ వలదగిలెను గనుక క..
చరణము(లు):
శరణన్న మునులను బిరబిర బ్రోచెడు
బిరుదు గలిగిన దొరవే ఓ రామ
పరిపరివిధముల మొరలిడ వినక న
న్నరమరచేసిన హరి నిన్నేమందు క..
భావజజనక నా భావమెరుగ వే
వేగమున జూడవే ఓ రామ
దేవాదిదేవ దేవ దీనశరణ్య
నీవే దిక్కని నిక్కము నమ్మితి క..
గీర్వాణనుత భద్రగిరివాస సర్వయో
గీశ్వరేశ్వర రామ ఓ రామ
సర్వాత్మ రామదాస హృదయాబ్జ నిలయ
సర్వాధార పరాకేల రామా క..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - kaTakaTaniidu saMkalpameTTidoogaani ( telugu andhra )