కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు కరుణించు దైవలలామ అహో
సౌరాష్ట్ర - ఆది (త్రిపుట)
పల్లవి:
కరుణించు దైవలలామ అహో
పరమపావననామ పట్టాభిరామా క..
చరణము(లు):
అన్నవస్త్రము లిత్తుమనుచు దొర
లన్నారు మనిచెదమనుచు ఆయు
రన్నం ప్రయచ్ఛతియనుచు నూర
కున్నాను నీవే మాకున్నావనుచు క..
మరి యింతకాలమ్ముదనుక మిమ్ము
మరచితినని తప్పుతలచక మమ్ము
దరిజేర్చుడని వేడితిని మీది
శరణాగతత్రాణ బిరుదు కనుక క..
పరులను గొలుచుటకన్న ఇల భద్ర
గిరిరాఘవుల వేడుకొనుట ఇహ
పరములకు దారియని విన్టినే
దరహాసముఖ రామదాసపోష క..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - karuNiMchu daivalalaama ahoo ( telugu andhra )