కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు కలియుగ వైకుంఠము భద్రాచల
ఆనంద భైరవి - రూపక (- త్రిపుట)
పల్లవి:
కలియుగ వైకుంఠము భద్రాచల
నిలయము సేవింతము సేవింతము క..
అను పల్లవి:
అలివేణులారా మీరానందముగ వేగ
విలసితమైనట్టి వేడుకచూడరె క..
చరణము(లు):
కాంచన సౌధములు మానికములు మించిన దూలములు
వజ్రములు చెక్కించిన స్తంభములు
పగడములని భ్రమియించు ద్వారములు
అంచయాన మరియెంచ లేరు గాదె
మంచి పచ్చలు కూర్చిన వాకిళ్ళు క..
బంగారు గోపురములు దేవళముల వెలుగు మాణిక్యములు భేరి
మృదంగాది నాదములు భాగవతుల సంకీర్తనలు
రంగైన కల్యాణమంటపములు శృంగారమేమనిదెలియ విన్నవింతు క..
తీరైన పురవీధులు సొగసైన కోనేరులు సోపానములు సకలఫల
తరువు లుపవనములు నదులు ఋషి గంధర్వనివాసములు
సరసిజాక్షి వినవే గోదావరిస్నానము సంపత్కరమై యొప్పినది క..
చక్కని స్త్రీపురుషులు పట్టణమందు పిక్కటిల్లగ వింతలు బ్రాహ్మణులు
మక్కువతో పూజలు వేదశాస్త్ర తార్కిక వైష్ణవులు
గ్రక్కునవారిని కన్నులజూచిన ఎక్కువైన పుణ్యమేమని తెలుపుదు క..
వామాక్షులాడగను సీతతో హేమపీఠమున సంపూర్ణకళలు
మోమున వెలుగగ పరివారములు ప్రేమతో గొలువగను భద్రాద్రి
రామదాసునేలు స్వామియైన శ్రీకోదండరాము నివాసము క..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - kaliyuga vaikuMThamu bhadraachala ( telugu andhra )