కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు కోదండరాములు మముగన్నవారు
ధన్యాసి - ఆది ( - తిశ్ర ఏక)
పల్లవి:
కోదండరాములు మముగన్నవారు
కుదురుగ మము పెంచి విడనాడలేరు కో..
చరణము(లు):
ముదముతో గూడుకొని తమ్మునితోడ ఖలులు
బాధించు వేళ నాకు భక్తితోడు కో..
సీతారామనామములే మా జిహ్వయందు యమ
దూతల బారద్రోలు దొడ్డమందు కో..
పట్టాభిరాముల చేపట్టినాము మేము
గట్టిగ యమునికి నామమిడినాము కో..
ప్రేమతో భద్రగిరీశ రామదాసుని
రామస్వామి వేగ రక్షింపుమయ్యా కో..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - koodaMDaraamulu mamugannavaaru ( telugu andhra )