కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు గోవింద సుందరమోహన దీనమందార
మోహన - చాపు ( - త్రిపుట)
పల్లవి:
గోవింద సుందరమోహన దీనమందార
గరుడవాహన భవబంధాది దుష్కర్మ
దహన భక్తవత్సల త్రిలోకపావన గో..
చరణము(లు):
సతిసుతులపై ప్రేమరోసితి సం
తతము మీపై భారమువేసితి
మదిలోన మిముగనుల జూడగ నెంచి
మీదయకెపు డెదురెదురు జూచితి గో..
చాలదినములనుండి వేడితినే
కాలహరణముచేసి గనలేనైతి
మేలు నీనామముబాడితి
మేలుగా ముందటి విధమున వేడితి గో..
దీనరక్షకుడవని వింటిని నీ
కనికర మేతీరున గందును మానస
మున నమ్మియుందును నా
మనవి చేకొనవేమందును గో..
అధికుడవని నమ్మినందుకు ఆశ్ర
యించిన శ్రమపెట్టేదెందుకు మిము
వెదకి తెలిసేదెందుకు మాకిది
పూర్వకృత మనేటందుకు గో..
క్రోధాన వచ్చెను వార్ధక్యము ఇక
ప్రాపేది బహుసామీప్యము పదములు
విడనందు గోప్యమా మీరెపు
డు చూపెదరు స్వరూపము గో..
భద్రగిరియందు లేదేమొ యునికి
భక్తుల మొరవిని రావేమొ కరిగాచి
న హరివిగాదేమో రామ
దాసుని మొరవిని రావేమో గో..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - gooviMda suMdaramoohana diinamaMdaara ( telugu andhra )