కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు జనకతనయ నాదు మనవిగైకొని జగజ్జనకునితో దెల్పవే ఓ జననీ
శహానా - చాపు
చరణము(లు):
జనకతనయ నాదు మనవిగైకొని జగజ్జనకునితో దెల్పవే ఓ జననీ
పనిపూని ననుపెట్టు బాధలన్నియును పాటించి మహి లెస్సగా ఓ జననీ జ..
పండ్రెండేండ్లనుండి పగలురేయి యాపన్నుడై మిమ్ములన్‌ ఓ జననీ
యెన్నెన్నో విధముల సన్నుతించిన కాని కన్నుల జూడరు ఓ జననీ జ..
కన్నీరు లేకుండ నుండు తీరు నాకు ఎన్నడు లేదుగదా ఓ జననీ
కన్నతండ్రులింత కరుణమాలి భువిని గాచువారలు గలర ఓ జననీ జ..
అజుని హరుని ప్రేమనాశ్రయించి నన్ను ఆదరించకపోదుర ఓ జననీ
గజరాజు మకరిచే గాసిజెంది వేడ గాచి రక్షింపలేదా ఓ జననీ జ..
నిజముగ మీపాదభజన చేసినవాని నిర్దయ జూచినారు ఓ జననీ
సుజనాళి మున్ను ఎటువలె బ్రోచిరో నిజముగాదని దోచెను ఓ జననీ జ..
అసిపత్రముల బూని యుగ్రులై నొసలిపై విసరుచుందురెప్పుడు ఓ జననీ
మిసమిసమను కోరమీసముల్దువ్వుచు కసిదీర నన్ను దూరిరి ఓ జననీ జ..
అశనిపాతముల నన్నలసట నొందగ విసరివిసరి గొట్టగా ఓ జననీ
వశముగాదు నిమిషమైన నోర్వజాల జలజాక్షి దిక్కెవ్వరే ఓ జననీ జ..
గడియగడియకు నన్ను కదిసి దూతలవలె కడుభీతినొందింపగా ఓ జననీ
ఎడతెగని యాపద ఈప్రొద్దు గలిగె నేనెవరితో విన్నవింతు ఓ జననీ జ..
తడవేల పైకము తెమ్మని తహశీలు తాఖీదు చేయింపగా ఓ జననీ
ఇడుములబడలేను ఉర్విపై ప్రాణములు విడిచి మిమ్ముజేరుదు ఓ జననీ జ..
అదిగో వచ్చెదరని ఇదిగో వచ్చెదరని ఎదురుచూచుచుంటిని ఓ జననీ
ఒదిగి చిన్నపోయి బందిఖానాలో నేనొంటరిగా నుంటిని ఓ జననీ జ..
సుదతిరో తెల్లవారిన వెనుక నన్నింక బ్రతుకనియ్యరు భటులు ఓ జననీ
అతిభీతినొంది నేనర్థించితి నిమిషమాలస్య మికచేయక ఓ జననీ జ..
పరమపురుషుడింత యరమర చేసిన పరులనెవ్వరి వేడుదు ఓ జననీ
సరసిజోదరునకు సమ్మతిగాకున్న సత్కీర్తి దక్కునటే ఓ జననీ జ..
మరిమరి మిమ్మెపుడు మందలించి నామనసు నీరైపోయెగా ఓ జననీ
సరి నాయిష్టము చెల్లె నేటివరకు వెరపులన్నియు తీరెగా ఓ జననీ జ..
అతివరో యన్నదమ్ములనిటు పంపుమీ యర్థముతో గూడను ఓ జననీ
గతివేరేలేదు సద్గతినొందుటకును పతితపావనుడు దప్ప ఓ జననీ జ..
ఇతరమెరుగక మీరేగతియని నమ్ముక యిదివరకున్నాడను ఓ జననీ
సతతము భద్రాచలరామదాసుని తరియింప సమయము ఓ జననీ జ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - janakatanaya naadu manavigaikoni jagajjanakunitoo delpavee oo jananii ( telugu andhra )