కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు తర్లిపోదము చాలా దయ యుంచండి ఇక
పున్నాగవరాళి - ఆది (ఆనందభైరవి - ఆది)
పల్లవి:
తర్లిపోదము చాలా దయ యుంచండి ఇక
మరలి జన్మకు రాము మదిలో నుంచండి త..
చరణము(లు):
బార్లుగట్టి భక్తవరులు భజనలు చేయగను మూడు
ఏర్లు గలసినట్టి దారి నెరిగి వేగముగ త..
సోహంబనియెడి కత్తి చేగొని అట్టే
మోహపాశములనెల్ల మొదటనే ద్రుంచి త..
ఈషణత్రయములెల్ల నిలలోనె డించి సం
తోష సాగరంబునందే సంచరించుచును త..
తారక మంత్రౌషధ ధారలు గ్రోలి ఏపు
మీరగాను మోక్షపదవి హెచ్చనుచు గాంచి త..
ఆరు కమలములమీద నద్భుతమైన సహ
స్రార కమలమందుజేరి సంతసించుచు త..
చక్కని భద్రాద్రి రామస్వామి కృపను పెం
పెక్కిన రామదాసులని పేరు గాంచినారము త..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - tarlipoodamu chaalaa daya yuMchaMDi ika ( telugu andhra )