కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు దశరథరామ గోవిందా నన్ను దయజూడు పాహిముకుంద ద..
కాఫి - చాపు (శంకరాభరణ -ఆది)
పల్లవి:
దశరథరామ గోవిందా నన్ను దయజూడు పాహిముకుంద ద..
అను పల్లవి:
దశముఖ సంహార ధరణిజపతి రామ
శశిధరపూజిత శంఖచక్రధర ద..
చరణము(లు):
మీపాదములే గతిమాకు మమ్మేలుకోస్వామి పరాకు
మాపాలగలిగిన శ్రీపతి యీప్రొద్దు కాపాడిరక్షించు కనకాంబరధర ద..
నారాయణ వాసుదేవ నిను నమ్మితి మహానుభావ
గరుడగమన హరి గజరాజరక్షక పరమపురుష భక్తపాపసంహరణ ద..
తారక నామమంత్రము రామదాసులకెల్ల స్వతంత్రము
ఇరవుగ కృపనేలు యిపుడు భద్రాద్రిని స్థిరముగ నెలకొన్న సీతామనోహర ద..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - dasharatharaama gooviMdaa nannu dayajuuDu paahimukuMda da.. ( telugu andhra )