కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు దినమే సుదినము సీతారామ స్మరణే పావనము ది..
సావేరి - ఆది (కాపి- త్రిపుట)
పల్లవి:
దినమే సుదినము సీతారామ స్మరణే పావనము ది..
చరణము(లు):
ప్రీతినైనా ప్రాణభీతినైనా కలిమి
చేతనైనా మిమ్మేతీరుగ దలచిన ఆ ది..
అర్థాపేక్షను దినము వ్యర్థము కాకుండ
సార్థకముగ మిమ్ము ప్రార్థనజేసిన ఆ ది..
నిరతము మెరుగు బంగారు పుష్పముల రఘు
వరుని పదముల నమరపూజించిన ఆ ది..
మృదంగతాళము తంబురశ్రుతిగూర్చి
మృదురాగము కీర్తన పాడినను విన్న ఆ ది..
ఘనమైన భక్తిచే పెనగొని యేవేళ
మనమున శ్రీరాముని చింతించిన ఆ ది..
భక్తులతో ననురక్తిని గూడుక
భక్తిమీరగను భక్తవత్సలుపొగడు ది..
దీనశరణ్య మహానుభావ యో గానలోల
నను కరుణింపుమని కొలుచు ఆ ది..
వాసిగ శ్రీహరిదాసుల గూడుకొని
వాసుదేవు వాంఛతోను బాడెడి ఆ ది..
అక్కరతోడ భద్రాచలమునను
చక్కని సీతారాముల జూచిన ఆ ది..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - dinamee sudinamu siitaaraama smaraNee paavanamu di.. ( telugu andhra )