కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు దీనదయాళో దీనదయాళో దీనదయాళో పరదేవదయాళో దీ..
యమునా - చాపు (యమునాకల్యాణి - త్రిపుట)
పల్లవి:
దీనదయాళో దీనదయాళో దీనదయాళో పరదేవదయాళో దీ..
చరణము(లు):
కనకాంబరధర ఘనశ్యామ దయాళో సనకాదిమునిజన వినుత దయాళో దీ..
శరధిబంధన రామచంద్ర దయాళో వరదామర బృందానంద దయాళో దీ..
నారదముని దేవనాథ దయాళో సారసాక్ష రఘునాథ దయాళో దీ..
దశరథసుత లోకాధార దయాళో పశుపతి చాపత్రుటిత దయాళో దీ..
ఆగమరక్షిత అమితదయాళో భోగిశయన పరమపురుష దయాళో దీ..
వరభద్రాద్రినివాస దయాళో అర్చిత శ్రీరామదాస దయాళో దీ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - diinadayaaLoo diinadayaaLoo diinadayaaLoo paradeevadayaaLoo dii.. ( telugu andhra )