కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు నరహరిని నమ్మక నరులను నమ్మితె నరజన్మమీడేరునా ఓ మనసా న..
జంఝాటి - ఆట (ఝంఝోటి- ఆది)
పల్లవి:
నరహరిని నమ్మక నరులను నమ్మితె నరజన్మమీడేరునా ఓ మనసా న..
అను పల్లవి:
చెఱకులుండగ వెఱ్ఱి చెఱకులు నమలితె జిహ్వకు రుచిపుట్టునా ఓమనసా న..
చరణము(లు):
కాళులుండగ మోకాళ్ళతో నడచితె కాశికిపోవచ్చునా ఓమనసా
నీళ్ళుండగ నుమ్మి నీళ్ళను మ్రింగితే నిండుదాహము దీరునా ఓమనసా న..
కొమ్మయుండగ గొయ్యబొమ్మను గలసితె కోరిక కొనసాగునాఓమనసా
అమ్మయుండగ పెద్దమ్మను యడిగితె నర్థము చేకూరునా ఓమనసా న..
అన్నముండగ గుల్లసున్నము తింటె యాకలి వెతదీరునా ఓమనసా
కన్నెలుండగ చిత్రకన్నెల గలసిన కామపువ్యథ దీరునా ఓమనసా న..
క్షుద్రబాధలచే నుపద్రవపడువేళ నిద్రకంటికి వచ్చునా ఓమనసా
భద్రగిరీశుపై భక్తిలేని నరుడు పరమును గననేర్చునా ఓమనసా న..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - naraharini nammaka narulanu nammite narajanmamiiDeerunaa oo manasaa na.. ( telugu andhra )