కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు నా మొరాలకింపవేమయ్య ఓ రామ రామ
ఆరభి - చతురశ్ర ఏక
పల్లవి:
నా మొరాలకింపవేమయ్య ఓ రామ రామ
నా మొరాలకింపవేమి నా..
అను పల్లవి:
నా మొరాలకింపవేమి న్యాయమా ప్రపంచమందు
స్వామి నీకన్న నన్ను సంతరించు వారలెవరు నా..
చరణము(లు):
ఉన్నవిధము విన్నవించితి నా హృదయమందు
నిన్ను మఱువకెప్పుడునుంచితి
కన్నతండ్రివైన నీకు కఠినహృదయమైతే నేను
కన్నవిన్నవారినెల్ల యిపుడు గాచి గొల్వలేను నా..
మ్రొక్కగానే మోడిసేతురా నా పాపమెల్ల
నుగ్గడింప నూరకుందురా
దిక్కు ఎవరు లేరు నీవె దిక్కటుంచు నమ్మినాను
ఇక్కడికి నీ కటాక్షమేల రాకున్నదయ్యయో నా..
చేతగానివాడివైతివో మున్ను నీవు
రాతికభయమీయవైతివో రామ
భూతలమందు ప్రఖ్యాతి జెందినావు నాదు
వ్రాతఫలమదేమో తలచవైతివయా నెనరులేదో నా..
మదముచేత తెలియనైతిని పాపమంచు
పృథివి యందు యెంచనైతిని ఓ రామ
కదసి నేను చేసినట్టి కర్మ మనుభవించవలెను
ఇదిగో నీ పాపముల గతి యటంచు నమ్మినాను నా..
నీ సమాన దైవమెవ్వరు ఈ లోకమందు
నీ సమానధీరులెవ్వరు
దాసుడంటె భద్రశైలవాస వేరుసేయబోకు
గాసి మాన్పుమిపుడు రామభూప వీరరాఘవేంద్ర నా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - naa moraalakiMpaveemayya oo raama raama ( telugu andhra )