కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు నాతప్పులన్ని క్షమియించుమీ జగన్నాథ నీవాడ రక్షింపుమీ నా..
అసావేరి - ఆది
పల్లవి:
నాతప్పులన్ని క్షమియించుమీ జగన్నాథ నీవాడ రక్షింపుమీ నా..
అను పల్లవి:
పాతకుడని ఎంచక పోషించు దాతవనుచు నీపదములే నమ్మితి నా..
ఈయెడ నానేరమెంచక హితవున ద్వేషములెంచకు మ్రొక్కెద
చరణము(లు):
చేయరాని పనులెన్నోజేసితి కాయతీగకు ఎక్కువకాదుగదా నా..
కడుపున బుట్టిన తనయుడు ఎంత దుడుకుతనము జేసినగాని
కొడుకా రమ్మని చేకొనుగాని నూతిలోపడద్రోయునా ఎంత తండ్రి ఎవరైన నా..
దాసుని మనవిని వినుము చక్రధర వాసవనుత నన్నేలుకొంటివా
నాస్వామి నమ్మితిని భద్రాద్రినివాసుడ రామదాసు నేలుతండ్రి నా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - naatappulanni xamiyiMchumii jagannaatha niivaaDa raxiMpumii naa.. ( telugu andhra )