కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు నారాయణ యనరాదా మీ
నాదనామక్రియ - త్రిపుట
పల్లవి:
నారాయణ యనరాదా మీ
నాలికపై ముల్లు నాటియున్నదా నా..
చరణము(లు):
పనిలేని వార్తలు నూరు యట్టే
పలుమారు వాదించి పలుకుచున్నారు
మనసున వెతలెల్ల తీరు మీ
జననము లీడేర జనులార మీరు నా..
ఆలుబిడ్డల పొందు బాసి వట్టి
అడవిలోపల పండుటాకులు మేసి
జాలిచెందుట వట్టిగాసి
లెస్స సంసారియైయుండి సమబుద్ధిజేసి నా..
తొడరి చిక్కులు బుట్టు తాను బుద్ధి
బొడమ నీయడు ఒక గడియైనాను
అడలి సంసారములోను చిక్కు
బడనేల నీ బుద్ధి బంగారుగాను నా..
కలుషవారధికి నావ నిన్ను
గలిసేటందుకు చక్కని బాట త్రోవ
ఇలలో తెలివికి దేవదేవ
నరహరి నామకీర్తనములె లేవ నా..
కామక్రోధముల చాలించి పూర్వ
కర్మబంధములెల్ల తుదముట్ట త్రెంచి
శ్రీమంతుడై భక్తిగాంచి
భద్రాచలరామదాసుని మదిలోన యెంచి నా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - naaraayaNa yanaraadaa mii ( telugu andhra )