కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు నిన్నునమ్మియున్నవాడను ఓ రామ ని..
నాదనామక్రియ - ఆది (మాయామాళవగౌళ - త్రిపుట)
పల్లవి:
నిన్నునమ్మియున్నవాడను ఓ రామ ని..
చరణము(లు):
నిన్ను నమ్మినవాడ పరులను వేడనిక
మన్ననజేసి పాలింపవే ఓరామా ని..
బ్రతిమాలి వ్రతము చెడుటేగాని యిదేమి సుఖము
వెతనొందగ జాలనే ఓరామా ని..
మానము విడిచి కసుమాల పొట్టకొరకై
మానవుల వెంబడింతునే ఓరామా ని..
సతతము రక్షించు చతురత నీకున్నప్పుడు మది
చంచలింప నేటికే ఓరామా ని..
సతతము భద్రాద్రిస్వామి శ్రీరామదాస
పతివై నన్నాదరింపవే ఓరామా ని..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - ninnunammiyunnavaaDanu oo raama ni.. ( telugu andhra )