కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు పావన రామనామ సుధారసపానముజేసేదెన్నటికో
కాపి- ఆది
పల్లవి:
పావన రామనామ సుధారసపానముజేసేదెన్నటికో
సేవించియు శ్రీహరి పాదంబులు చిత్తమునుంచేదెన్నటికో పా..
చరణము(లు):
దాసులగని సంతోషమ్మున తన దాసోహమ్మను టెన్నటికో
భూసుతకును నతి ప్రాణప్రదంబగు పురుషోత్తము గనుటెన్నటికో పా..
చంచలగుణములు మాని సదా నిశ్చలమతి నుండేదెన్నటికో
పంచతత్వములు తారకనామము పఠియించుట నా కెన్నటికో పా..
ఇనవంశాంబుధి చంద్రుడు కృప నిష్టార్థము లొసగేదెన్నటికో
కనకచేలు కరుణాలవాలుని కన్నుల జూచేదెన్నటికో పా..
వంచన లేకను భద్రాద్రీశుని వర్ణన చేసేదెన్నటికో
అంచితముగ రామదాసుడ ననుకొని ఆనందించేదెన్నటికో పా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - paavana raamanaama sudhaarasapaanamujeeseedennaTikoo ( telugu andhra )