కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు బహుకాలమునకు శ్రీభద్రాచలశేషునకు పాదసేవకుడనైతి
కాంభోజి - ఆది
పల్లవి:
బహుకాలమునకు శ్రీభద్రాచలశేషునకు పాదసేవకుడనైతి
అహహ నా జన్మము సఫలమాయె నేటికిని
అనుమానములు దీరె నికను తగను బ..
చరణము(లు):
తల్లి గర్భమునందు మల మూత్రముల మునిగి ధరణిపై జన్మించితి
కల్లలాడుచు పాపకర్మము లొడిగట్టి కామపురుషులను జేరితి నీవేగతి బ..
కోపుడను పాపుడను గుణహీనుడను నేను క్రూరుడను కుత్సితుడను
రాపుచేయక నన్ను రక్షింపదలచు శ్రీరామచంద్రునకు భారమాయింకను బ..
అఖిలలోకంబులకు నాధారమైయున్న యాది పురుషోత్తముండు
సకియతో గూడిన సమయమందుజేరి సన్నుతులు చేయగలిగె తొలుగ
రామదాసుని నేలుకొరకై శ్రీ భద్రాద్రిధాములై యుదయించి
యేమి కొదవలు మనకు నెరుగ గలుగజేసె స్నేహంబు నితరమెల్ల కల్ల బ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - bahukaalamunaku shriibhadraachalasheeshhunaku paadaseevakuDanaiti ( telugu andhra )