కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు బూచివాని పిలువబోదునా ఓ గోపాలకృష్ణా బూ..
పంతువరాళి - రూపక
పల్లవి:
బూచివాని పిలువబోదునా ఓ గోపాలకృష్ణా బూ..
అను పల్లవి:
బూచివాని పిలువబోతె వద్దు వద్దు వద్దనేవు
ఆ చిచ్చి జోలపాడి ఆయిఊచిన నిదురపోవు బూ..
చరణము(లు):
మత్తగజముతెచ్చి చిన్నతిత్తిలో నమర్చి నాదు
నెత్తిమీద బెట్టి నన్ను ఎత్తుకోమనేవు కృష్ణా బూ..
అల్లమూరుగాయ పెరుగు అన్నమారగించమంటె
తల్లి వెన్నపాలు నాకు తెమ్ము తెమ్ము తెమ్మనేవు బూ..
రోటగట్టివేతు కృష్ణా రామదాసవరదా నీవు
మాటిమాటికిట్లు నన్ను మారాము చేసితేను బూ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - buuchivaani piluvaboodunaa oo goopaalakR^ishhNaa buu.. ( telugu andhra )