కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు భారములన్నిటికి నీవె యనుచు నిర్భయుడనై యున్నానురా రామ భా..
ఆనందభైరవి - ఆది (-త్రిపుట)
పల్లవి:
భారములన్నిటికి నీవె యనుచు నిర్భయుడనై యున్నానురా రామ భా..
అను పల్లవి:
దారిదప్పక నీవు దరివని ధైర్యముదోచినదిరా శ్రీరామా భా..
చరణము(లు):
అతిదుష్కృతముల నేనెన్నో చేసితిని
అయిన మరేమాయెరా రామా
పతితపావనుడను బిరుదు వహించిన నీ
ప్రఖ్యాతి విన్నానురా శ్రీరామా భా..
ఏరీతినైన నే నిన్ను నమ్మియున్నాడ న
న్నేలుకొనుట కీర్తిరా రామా
నేరను నేరము లెంచి చూచుటకు
నే నెంతవాడనుర శ్రీరామా భా..
మును నినుచేరి కృతార్థులైనవారి
ముచ్చట విన్నానురా రామా
విని విననట్లున్నావేమిరా పలుమారు
విన్నవించ నేరనురా శ్రీరామా భ..
శరణన్నవారి రక్షణచేయు బిరుదు
నిశ్చయమై నీకున్నదిరా రామా
మురిపెముగా నన్నిటికి నే పట్టినది
మునగకొమ్మకాదురా శ్రీరామ భా..
బహువిధముల నిన్ను బ్రస్తుతించమని
బ్రహ్మవ్రాసినాడురా రామ
విహిత జనములలో నేనెవ్వడో యని
వేరుచేయక బ్రోవరా శ్రీరామా భా..
వాసిగ భద్రాచలేశుడవని చాల
వర్ణించుచున్నానురా రామా
భాసురముగ రామదాసు నేలునట్టి
భావముగన్నానురా శ్రీరామా భా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - bhaaramulanniTiki niive yanuchu nirbhayuDanai yunnaanuraa raama bhaa.. ( telugu andhra )