కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు మారుతే నమోస్తుతే మహామతే మారుతే నమోస్తుతే మా..
భైరవి - తిశ్ర ఏక
పల్లవి:
మారుతే నమోస్తుతే మహామతే మారుతే నమోస్తుతే మా..
చరణము(లు):
శ్రీరఘూత్తమ పాదచింతనాపహతభేద
పూరితాంతర ప్రమోదభూషిత ధీతవేద మా..
బుద్ధిబలాది దానపోషితాఖిల దీన
సిద్ధయోగీశ ప్రధాన శ్రీహరే మంజులగాన మా..
భద్రగిరి రామపాద భక్తజనిత వినోద
భద్రదాయక ప్రసీద పాహిమామ్‌ మంజులనాద మా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - maarutee namoostutee mahaamatee maarutee namoostutee maa.. ( telugu andhra )