కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు చ్చటైననాడవేమిరా కోదండపాణి ముచ్చటైననాడవేమిరా ము..
నాదనామక్రియ - రూపక
పల్లవి:
ముచ్చటైననాడవేమిరా కోదండపాణి ముచ్చటైననాడవేమిరా ము..
చరణము(లు):
ముచ్చటైననాడవేమి ముదమునను నీపాదములను
మరువక నెల్లప్పుడు నా మదిని విడువక దలచెదనే ము..
ఎందాక నేవేడుకొందు ఏమిచేయుదు నీవేళయందు
ఎందుకు చేరితి నిను జేపట్టుమిక నన్ను ము..
పండ్రెండేండ్లాయెను నేను బందిఖానలోనుండి
నల్లులు దోమలచేత నలుగుచున్నది దేహము ము..
చైత్రవైశాఖములిప్పుడు చెప్పతరముగాదు
ఎంతో తహశీలుసేయ నాకు జామీనైనా యెవ్వరు లేరు ము..
తానీషాగారు వచ్చి తహశీలు చేసెదరు
కాసులుపంపించి నన్ను కరుణచేసి విడిపించు ము..
నే నొక్కడను మీకు సుంతనాపై నెనరులేదు
మాతల్లి సీతమ్మకైన మనవిచెప్పకెటుబోతివో ము..
ఒంటరిగనున్న నింటిదగ్గర ఎవ్వరు జంటతో
సీతారామలక్ష్మణులు వెంటనే కూడివచ్చి ము..
వేమారు శ్రీభద్రాచల రామస్వామి మీరిప్పుడు
రామదాసుని చేపట్టి రక్షింపకయున్నా ము..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - chchaTainanaaDaveemiraa koodaMDapaaNi muchchaTainanaaDaveemiraa mu.. ( telugu andhra )