కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రక్షించు రక్షించు రక్షించు రక్షించు
కాంభోజి - త్రిపుట
పల్లవి:
రక్షించు రక్షించు రక్షించు రక్షించు
రామచంద్రా నన్ను శిక్షింప వచ్చిరి
శీఘ్రముగ కృప జూడు రామచంద్రా ర..
చరణము(లు):
రాచకార్యమేమొ రచ్చకు వచ్చెను
రామచంద్రా నన్ను రాజ రాజవన
రాపు చేసెదవేల రామచంద్రా ర..
కలకాలము నిన్ను కాంక్షించి వేడితి
రామచంద్రా యే ఫలముగాననైతి
పాలించి బ్రోవవే రామచంద్రా ర..
ధర్మాత్ముడవని తలపోసితినయ్య
రామచంద్రా యింత నిర్మోహివగుట నే
నెరుగలేనైతి రామచంద్రా ర..
పార్థివముఖ్య పౌరుషయుత శ్రీ
రామచంద్రా నిన్ను ప్రార్థించి వేడెద
పక్షముంచగదయ్య రామచంద్రా ర..
కరుణమారి భటులు కఠినోక్తులాడగ
రామచంద్రా నీ కరుణాకటాక్షము
కానరాదాయెను రామచంద్రా ర..
ప్రేమ భద్రశైలధాముడవై నీవు
రామచంద్రా శ్రీరామదాసును వేగ
రక్షింప రావయ్య రామచంద్రా ర..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raxiMchu raxiMchu raxiMchu raxiMchu ( telugu andhra )