కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రక్షించేదొరవని నమ్మితి నన్ను
బిలహరి - ఆది (-త్రిపుట)
పల్లవి:
రక్షించేదొరవని నమ్మితి నన్ను
శిక్షింపగ తప్పేమి చేసితిని ర..
రక్షించ మీకంటె రక్షకులెవరున్నారు
దాక్షిణ్యమింతైన తలపున నుంచవు ర..
చరణము(లు):
నీప్రాపు నెరనమ్మియుంటిని నన్ను
కాపాడు బిరుదు నీదంటిని రామా నన్ను
చేపట్టి విడనాడ జెల్లదు నిక నాకు
దాపుననుండెడి దైవము సాక్షిగ ర..
ఎంతోవేడిన యేలపల్కవు నే
నెంత ద్రోహినో దయ జూడవు రామా
ఎంతేసివారల నేలేటికర్తవు
అంతకంతకు నాపై యరమర చేసేవు ర..
భద్రాద్రివాస నీబంటును నితర
పాపము లేదు నావెంటను రామా
అద్రిజ సన్నుత అమరాదివందిత
భద్రేభవరద నాపాలిటిదైవమ ర..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raxiMcheedoravani nammiti nannu ( telugu andhra )