కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రామ నా మనవిని చేకొనుమా దైవ ల
అసావేరి - చాపు
పల్లవి:
రామ నా మనవిని చేకొనుమా దైవ ల
లామ పరాకు చేయకుమా రా..
అను పల్లవి:
స్వామి భద్రాచలధామ పావన దివ్య
నామ గిరిజనుత భీమ పరాక్రమ రా..
చరణము(లు):
దరిలేని జనులను గాచే
బిరుదు పూనితివి ఖ్యాతిగాను
బరువగు నాబాధలను దీర్ప నీ
మరుగు జేరితి న న్నరమరచేయకు రా..
కపటమానసుడని మదిని యెన్న
కిపుడు రక్షింపు సమ్మతిని
అపరాధములకు నే నాలయమైతిని
కృపజూడుము నన్ను నెపములెన్నకు రా..
పతితపావన మూర్తివైన నీవే
గతియని యుండితి మదిలోన
సతతము రామదాస పతివై భద్రాద్రిని
అతులిత వైభవతతులచే నెలకొన్న రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raama naa manavini cheekonumaa daiva la ( telugu andhra )