కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రామ రామ యని నోట రవ్వంత సేపైన
కళ్యాణి - ఆది
పల్లవి:
రామ రామ యని నోట రవ్వంత సేపైన
నీమము తప్పక మంచి నీతితో పల్కని వా
డున్మత్తుడు మూఢచిత్తుడు రా..
చరణము(లు):
దేహమశాశ్వతమని తెలియక దుర్బుద్ధిచేత
సాహసమున సాధుజనుల సంకటబెట్టెడివాడు
పాతకి బ్రహ్మఘాతకి రా..
దుర్బుద్ధిచేత నేను దండించగలనని చాలా
చెండితనమున పరుల దండింప గోరెడివాడు
నిక్కునా భువిలో దక్కునా రా..
మన్ననతో పిన్నపెద్దల కనుల కానకను భాగ్య
మున్నదని గర్వమున అన్నము బెట్టనివాడు
హీనుడు దుస్సంధానుడు రా..
దూరభారము తెలియలేక దుర్బుద్ధి తలపోసి
మేరతప్పి పరసతుల మెల్లన పొందెడివానికి
మోసము చాల దోషము రా..
స్నేహము చేసినవానికి ద్రోహము చేసినవాని
కూహకమున యమదూతలు కుత్తుకలు మండుకత్తుల
కోతురు కొరత వేతురు రా..
రామదాసునేలినట్టి ప్రేమగల శ్రీభద్రశైల
రామచంద్రుల కామించి రక్షించుమని కొలువక
గొబ్బున మోక్షమబ్బున రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raama raama yani nooTa ravvaMta seepaina ( telugu andhra )