కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రామ రామ శ్రీరామ రామరామ యనరాదా మనసా
ధన్యాసి - ఆది (ఖమాచ్‌ - ఆది)
పల్లవి:
రామ రామ శ్రీరామ రామరామ యనరాదా మనసా
కామిత ఫలదుండగు శ్రీ సీతాకాంతుని గనరాదా మనసా రా..
చరణము(లు):
సలలితముగ రఘువరునకు సింహాసన మియ్యగరాదా మనసా
నళినభవాభవ పరివేష్ఠితు ధ్యానము చేయగరాదా మనసా రా..
బలుడౌ రాముని రమ్మని యావాహన చేయగరాదా మనసా
వెలయగ పాద్యము శ్రీభద్రాచల భవనునకీరాదా మనసా రా..
ఆదిత్యార్చితుడగు శ్రీరాముని కర్ఘ్యం బియ్యగరాదా మనసా
వేదవేద్యునకు ఆగమోత్తముకు వస్త్రములియ్యగరాదా మనసా రా..
నాదస్వరూపుని కర్ధమెయని స్నానమొనర్పగరాదా మనసా
పాదార్చిత భూవిభున కద్భుతవస్త్రము లీయగరాదా మనసా రా..
భూతదయాధిపునకు నీవెపుడుపవీతం బియ్యగరాదా మనసా
ఖ్యాతిగ దశరథసుతునకు శ్రీగంధంబిపుడీయగరాదా మనసా రా..
కేతకికుసుమములు జాలును నీకివె యని యనరాదా మనసా
శ్రీతులసీ దళములు కొని నీ వాశ్రితవరునకీరాదా మనసా రా..
కపిలఘృతంబున ధూపదీపములు గావింపగరాదా మనసా
నృప సత్తమునకు దీపారాధన మిపుడీయగరాదా మనసా రా..
తపసుల పాలిటి వానికి నైవేద్యము చేయగరాదా మనసా
కృపణవిరోధికి తాంబూలంబులు నిపుడె యీయగరాదా మనసా రా..
నృత్యగీత వాద్యంబుల నాతని తృప్తుచేయగరాదా మనసా
చిత్తజ జనకుని మత్తతలేకను హత్తియుండరాదా మనసా రా..
మెత్తనిశయ్యను మేలగుదిండ్లను నొప్పుగనీరాదా మనసా
ఎత్తరినైనను మరువక శ్రీహరి భక్తి సలుపరాదా మనసా రా..
రాముడు కొలువై యుండెడువేళ పరాకు చెప్పరాదా మనసా
రామునినామ మేమరకెప్పుడు వేమరు తలపగరాదా మనసా రా..
రామదయాళో సీతాహృత్కామ యనరాదా మనసా
శ్రీమద్భద్రాచలధామ శ్రీరామ యనరాదా మనసా రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raama raama shriiraama raamaraama yanaraadaa manasaa ( telugu andhra )