కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రామ రారా సీతారామ రారా రా..
ఆనందభైరవి - ఆది
పల్లవి:
రామ రారా సీతారామ రారా రా..
చరణము(లు):
రామ రారా నినుచాల రాజులందరు పిలువ వచ్చిరి
క్షేమమొసగ భద్రశైలధాముడవై వెలసిన తండ్రి రా..
మౌని యాగము గాచి శిలను మగువ చేసి జనకునింట
శివుని విల్లు విరచి మించి సీతను చేకొన్న స్వామి రా..
తపసి వేషమలవరించి తండ్రికొరకు వనమునకేగి
తపనసుతుని గాచి యుదధిదాటి రావణుని ద్రుంచిన రా..
లంక విభీషణుని కొసగి లలనగూడి అయోధ్యను
శంకలేక ఏలుచున్న శ్రీపతి భద్రాచల నివాసా రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raama raaraa siitaaraama raaraa raa.. ( telugu andhra )