కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రామకృష్ణ గోవింద నారాయణ శ్రీ
యమునాకల్యాణి - ఆది
పల్లవి:
రామకృష్ణ గోవింద నారాయణ శ్రీ
రామకృష్ణ గోవింద నారాయణా రా..
చరణము(లు):
రామకృష్ణ యనిప్రేమతో పిలిచిన
మోము జూపవేమి నారాయణా రా..
అండజవాహన పుండరీకాక్ష నీ
దండ జేరినామయ్య నారాయణా రా..
మాధవవిష్ణు మధుసూదన శేషశయన
శ్రీధర శ్రీమన్నారాయణా రా..
వాసుదేవా ముకుంద వనమాలి చక్రధర
నారసింహాచ్యుతన్నారాయణా రా..
పతితుడని నిన్ను బ్రతిమాలుకొన్న సీతా
పతి నను గావవేమి నారాయణా రా..
రామదాసుని బ్రోవ ప్రేమతో భద్రాచల
ధాముడవైన శ్రీమన్నారాయణా రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raamakR^ishhNa gooviMda naaraayaNa shrii ( telugu andhra )