కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులార రా..
ఖమాఛ్‌ - ఆది
పల్లవి:
రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులార రా..
అను పల్లవి:
రామజోగి మందుకొని ప్రేమతో భుజియించుడన్న
కామక్రోధ లోభమోహ ఘనమైన రోగాలకు మందు రా..
చరణము(లు):
కాటుక కొండలవంటి కర్మములెడబాపే మందు
సాటిలేని జగమునందు స్వామి రామజోగిమందు రా..
వాదుకు చెప్పినగాని వారి పాపములు గొట్టి
ముదముతోనే మోక్షమిచ్చే ముద్దు రామజోగిమందు రా..
ముదముతో భద్రాద్రియందు ముక్తిని పొందించే మందు
సదయుడైన రామదాసు ముదముతో సేవించే మందు రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raamajoogi maMdu konaree oo janulaara raa.. ( telugu andhra )