కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రామనామనవి చేకొనుమా దైవరాయ పరాకు చేయకుమా
అసావేరి - రూపక
పల్లవి:
రామనామనవి చేకొనుమా దైవరాయ పరాకు చేయకుమా
స్వామి భద్రాచలధామ పావనదివ్యనామ గిరిజనుత భీమపరాక్రమ రా..
చరణము(లు):
దరిలేని జనులనుగాచె బిరుదుబూని విఖ్యాతిగను
గురుతరశ్రమ యింత బాధలను నీ మరుగుజేరితి నన్నరమర చేయక రా..
కపట మానసుడని మదిని యెన్నకిపుడు రక్షింపు సమ్మతిని
అపరాధములకునే నాలయమైతిని కృపజూడుము నాదు నెపములెన్నక స్వామీ రా..
పతిత పావనమూర్తి నీవేగతియని యుండితి మదిలోన సతతము
రామదాసపతివై భద్రాద్రిని అతులిత వైభవ తతులచే నెలకొన్న రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raamanaamanavi cheekonumaa daivaraaya paraaku cheeyakumaa ( telugu andhra )