కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రామప్రభో నీదయ నామీదను రాదేమయా శ్రీరామ
పునాగవరాళి - ఆది
పల్లవి:
రామప్రభో నీదయ నామీదను రాదేమయా శ్రీరామ
చరణము(లు):
పామరుడను జడుడను తామసుడను నేను
వర్జితంబగు నరపశువను నీ మహత్వమెన్న నెంతటివాడను రా..
రామరామయని దలంతు నిరంజన రామ పరుల వేడనంటి
నీ పదయుగములే నమ్మియుంటిని నన్నరమర చేయవద్దంటిని రా..
శ్రీహరి యని వేడుకొంటి మొరలిడి నంతానే కరివరునేలిన దొరవని నమ్మితి
నిరసించతగదు మందరగిరిధర త్రిభువన సుందర రా..
ఇందిరా సుందరీ మనోహర ఏల నాపై కోపము
మున్నేమిచేసితినో పాపము నీలవర్ణ నీ రూపము రా..
నిరతము కన్నుల జూపుము మేలొనరించెడి శ్రీలోలుడవని చాలనమ్మియుంటి
అఘములను బాపర నేను జేసెదను నీ సేవను రా..
ఆశించిన శ్రీరామదాసుని నిటు మోసము చేసిన దోషం బెవరిదో
వాసవార్చితాంఘ్రిజలజయుగళ కైలాస వాసనుత భద్రగిరి హరి రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raamaprabhoo niidaya naamiidanu raadeemayaa shriiraama ( telugu andhra )