కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రామభద్ర రార శ్రీరమచంద్ర రారా
శంకరాభరణ - ఆది
పల్లవి:
రామభద్ర రార శ్రీరమచంద్ర రారా
తామరసలోచన సీతాసమేత రారా రా..
అను పల్లవి:
ముద్దుముద్దు గారగ నవమోహనాంగ రారా
నిద్దంపు చెక్కిళ్ళవాడ నీరజాక్ష రారా రా..
చరణము(లు):
చుంచు రవిరేఖతో నీ సొంపు జూతు రారా
పంచదార చిలక నాతొ పలుకుదువు రారా
పట్టరాని ప్రేమ నా పట్టుకొమ్మ రారా
గట్టిగ కౌసల్య ముద్దుపట్టి వేగ రారా రా..
నిన్ను మానలేనురా నీలవర్ణ రారా
కన్నులపండువుగా కందు కన్నతండ్రి రారా
అందెలు మువ్వలచేత సందడింప రారా
కుందనపు బొమ్మ యెంతొ అందగాడ రారా రా..
నాయెడల దయయుంచి నల్లనయ్య రారా
బాయక యెప్పుడు నీ బంటునయ్య రారా
పాదుకొన్న ప్రేమ నిబ్బరమాయె రారా
పాదసేవకుడను నే ప్రత్యక్షముగ రా రా రా..
ముజ్జగములకు నాది మూలబ్రహ్మ రారా
గజ్జల చప్పుళ్ళు ఘల్లుఘల్లుమన రారా
సామగానలోల నాచక్కనయ్య రారా
రామదాసునేలిన భద్రాద్రివాస రారా రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raamabhadra raara shriiramachaMdra raaraa ( telugu andhra )