కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రామా దయజూడవే భద్రాచల
కల్యాణి - ఆట (ధన్యాసి - ఆది)
పల్లవి:
రామా దయజూడవే భద్రాచల
రామా నను బ్రోవవే సీతా రా..
రామా దయజూచి రక్షించి మమ్మేలు
రామా రణరంగ భీమా జగదభి రా..
చరణము(లు):
రాజీవదళలోచన భక్తప
రాధీనా భవమోచనా
రాజరాజకుల రాజరాజార్చిత
రాజిత వైభవ రాజలలామ రా..
తాటక సంహరణా మేటి
కోటి రాక్షసకోటి హరణా
నీటుగా శ్రీరామకోటి వ్రాసితి నీకు
సాటిలేరని సారెసారెకు వేడితి రా..
దిక్కు నీవని నమ్మితి నీ పాదములు
మక్కువగని మ్రొక్కితి
చిక్కులుపెట్టకు శ్రీ రామదాసుని
చక్కగ బ్రోవవె చక్కని జానకి రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raamaa dayajuuDavee bhadraachala ( telugu andhra )