కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రామా నీచేతేమి కాదుగా సీతాభామకైన చెప్పరాదుగా శ్రీ రా..
ఆనందభైరవి - రూపక (ముఖారి - ఆది)
పల్లవి:
రామా నీచేతేమి కాదుగా సీతాభామకైన చెప్పరాదుగా శ్రీ రా..
అను పల్లవి:
సామాన్యులు నన్ను సకలబాధలుపెట్ట
నామొరాలకించి మోమైన జూపవేమిరా రా..
చరణము(లు):
శరచాపముల శక్తిదప్పెనా నీశౌర్యము జలధిలో జొచ్చెనా
కరుణమాలి పైకముతెమ్మనుచు భక్తవరుల బాధింప నీ ధైర్యమెక్కడ బోయె రా..
శంఖచక్రములు బట్టినందుకు దాసజనుల రక్షింపవదెందుకు పంకజాక్ష భక్త
పరిపాలనలేద బింకములేని ఈపొంకము లేలయ్య రా..
తల్లితండ్రి నీవనుకొంటిని నాయుల్లములో నెరనమ్మియుంటిని కల్లరి
జనులు కారుబారుచేయ చల్లనికృప యిపుడు నాపై జల్లవైతివయ్యయ్యో రా..
యింటివేల్పు వనుకొంటిని నీవంటి దైవము లేదనుకొంటిని నొంటిగ పైకము
ఒప్పించుమని యంటె వెంటనంటి నాజంటగ రావైతివి రా..
అద్రిజవినుతనామ శ్రీరామ ఆశ్రితులనేమరచితివా భద్రశైలమందు వెలసి
భక్తుడైన రామదాసు భక్తితెలిసి బ్రోవకున్న భావజజనక దిక్కెవరు రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raamaa niicheeteemi kaadugaa siitaabhaamakaina chepparaadugaa shrii raa.. ( telugu andhra )