కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రామా రారా భద్రాచల రామా రార రామ రామ రా..
నీలాంబరి - ఆది
పల్లవి:
రామా రారా భద్రాచల రామా రార రామ రామ రా..
చరణము(లు):
రామా రారా నీమోమిపుడే ప్రేమతీర చూతుగాని
తామసము వలదు రామ స్వామి తాళజాలనికను రా..
ఎన్నడు నే నిన్ను నమ్మి యున్నవాడనని యెంచి
కన్నులెత్తి చూచి నన్ను మన్ననతో బ్రోవ రాదా రా..
మాటిమాటికి నీతోటి సాటి వేల్పులు లేరని
చాటుచున్న నన్ను నీవె పాట్లు పెట్ట నీటగునటరా రా..
భద్రగిరి రామదాసపాలకుడవై నీవేల
ఛిద్రములెల్ల తొలగించి భద్రముగ నన్నేలవేల రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raamaa raaraa bhadraachala raamaa raara raama raama raa.. ( telugu andhra )