కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రాముడే గలడు నాపాలి శ్రీరాముడే గలడు
నాదనామక్రియ - ఏక
పల్లవి:
రాముడే గలడు నాపాలి శ్రీరాముడే గలడు
రాముడార్తి విరాముడాభావ భీముడానంద ధాముడైన శ్రీ రా..
చరణము(లు):
నల్లని రూపు దాసులనేలు చల్లని చూపు నుల్లమున రంజిల్ల
కృప వెదజల్లుచు విలసిల్లు సీతా రా..
తమ్ముడును తాను విల్లునమ్ములు దాల్చిదయతో రమ్మి
ఇరుపార్శ్వముల జేరి లెమ్మి నీకు భయమ్ములేదన రా..
మీరు చిరునవ్వు జిగి ముడివీడు జారుసిగపువ్వు పౌరులకు బంగారు
తమ్ములు చేరు పదముల దారి ననుజేర్చి రా..
కంటుజేయకను రామదాసుని జంటబాయకను వెంటనంటి
ఏవేళ కృపతో కంటిని రెప్పగాచు గతి బ్రోచు రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raamuDee galaDu naapaali shriiraamuDee galaDu ( telugu andhra )