కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రామునివారము మాకేమి విచారము
ఆనందభైరవి - ఆది
పల్లవి:
రామునివారము మాకేమి విచారము
స్వామి నీదేభారము దాశరథి నీవాధారము రా..
చరణము(లు):
తెలిసి తెలియనేరము మా దేవునిదే యుపకారము
తలచిన శరీరము మది పులకాంకురపూరము రా..
ఘోరాంధకారము సంసారము నిస్సారము
శ్రీరాముల యవతారము మదిచింతించుట వ్యాపారము రా..
ఎంతెంతో విస్తారము అవతల యొయ్యారము
ఎంతో శృంగారము మా సీతేశుని యవతారము రా..
ఇతరుల సేవ కోరము రఘుపతినే నమ్మినారము
అతిరాజసుల జేరము మా రాముని దాసులైనాము రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raamunivaaramu maakeemi vichaaramu ( telugu andhra )