కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రామునివారమైనారము ఇతరాదుల గణనసేయము మేము రా..
నాదనామక్రియ - చాపు (యదుకులకాంభోజి - ఆది)
పల్లవి:
రామునివారమైనారము ఇతరాదుల గణనసేయము మేము రా..
అను పల్లవి:
ఆ మహామహుడు సహాయుడై విభవముగా మమ్ము చేపట్ట రా..
చరణము(లు):
యమకింకరుల జంకించెదము పూని
యమునినైన ధిక్కరించెదము
అమరేంద్రవిభవము అది యెంతమాత్రము
కమలజునైన లక్ష్యము చేయకున్నాము రా..
గ్రహగతులకు వెరువబోము మాకు
గలదు దైవానుగ్రహబలము
ఇహపరములకు మాకిక నెవ్వరడ్డము
మహి రామబ్రహ్మమంత్రము పూనియున్నాము రా..
రాముడు త్రిభువన దేవదేవుడు
రామతీర్థాల దైవలరాయడు
రామదాసుల నెల్ల శుభదాయియై చాల
బ్రోచి ప్రభుడై విభవముగా రక్షించును రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raamunivaaramainaaramu itaraadula gaNanaseeyamu meemu raa.. ( telugu andhra )