కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రాముల దివ్యనామస్మరణ జేయుచున్న జాలు
సావేరి - ఆది
పల్లవి:
రాముల దివ్యనామస్మరణ జేయుచున్న జాలు
ఘోరమైన తపములను కోరనేటికే మనసా తారక
శ్రీరామనామ ధ్యానము గానముజేసి
వేరుదైవములను వెదుకనేటికే మనసా రా..
చరణము(లు):
భాగవతుల పాదజలము పయిన జల్లుకొన్న జాలు
బాగుమీరినట్టి యమృతపానమేటికే మనసా రా..
పరుల హింసచేయకున్న పరమధర్మ మంతేచాలు
పరులను రక్షింతునని పల్కనేటికే మనసా రా..
దొరకని పరుల ధనము దోచకయుండిన చాలు
గురుతుగాను గోపురము గట్టనేటికే మనసా రా..
పరగ దీనజనులందు పక్షముంచినను చాలు
పరమాత్మునియందు ప్రీతిపెట్టనేటికే మనసా రా..
హరిదాసులపూజ లాచరించిన జాలు
హరినిపూజ చేయుటనెడి యహమదేటికే మనసా రా..
జపతపానుష్ఠానములు చేసి మూఢులకైవడి బంధులు
జగదీశుని దివ్యనామ చింతకోసమైన మనసా రా..
చలములేక ఏవేళ చింతించె మహాత్ములకు
జపతపానుష్ఠానములు చేయనేటికే మనసా రా..
అతిథివచ్చి యాకలన్న నన్నమిడినదే చాలు
క్రతువు చేయవలయుననెడి కాంక్షలేటికే మనసా రా..
సతతము మన భద్రగిరిస్వామిని నమ్మినచాలు
ఇతర మతములనియెడి వెతలదేటికే మనసా రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raamula divyanaamasmaraNa jeeyuchunna jaalu ( telugu andhra )