కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు రావయ్య అభయము లియ్యవయ్య స్వామి ప
నీలాంబరి - త్రిపుట
చరణము(లు):
రావయ్య అభయము లియ్యవయ్య స్వామి ప
రాకేలనయ్య నీకు శ్రీరామయ్య
భావజ జనక నాబాధలన్నియు మాన్పి
ఏ విధముననైనను యేలెడి దొర నీవే రా..
కావుకావుమని కాకాసురుడు రాగ
కాచి రక్షించిన ఘనుడవు నీవు కావే
దేవదేవోత్తమ దీనదయాపర
కావవే యీవేళ కరుణాసాగర రా..
అన్న నాపై నీవలుగుటేమి రామన్న రా
వన్న నా మనవిని వినుమన్న ఓయన్న
అన్నన్న నా నేరమెన్నుటేమన్నా నీ
కన్నను మన్నింపనెవరున్నారన్నా రా..
పతితులలో పరమపతితుడనంటిని
పతితపావన బిరుదే మదిలో నమ్మియుంటి
సరగున భద్రాచలస్వామి బ్రోవుమంటి ని
తరుల వేడ నా గతి నీవే యనుకొంటిని రా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - raavayya abhayamu liyyavayya svaami pa ( telugu andhra )