కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు వందేవిష్ణు దేవమశిక్షాస్థితి హేతుం
రేగుప్తి - రూపక
పల్లవి:
వందేవిష్ణు దేవమశిక్షాస్థితి హేతుం
త్వామధ్యాత్మజ్ఞాని భిరంతర్హృతి భావ్యం
హేయాహేయా ద్వంద్వ హీనంపర
మేకసత్తామాత్ర సర్వహృదిస్థ దృశ్యరూపం వం..
చరణము(లు):
ప్రాణాపానౌ నిశ్చలబుద్ధౌ హృదిరుద్యాభిత్యాం
సర్వసంశయబంధం విషయౌఘాన్‌
నశ్యంతి సంశయంగత మోహాతమోహతం
వందేరామం రత్నకిరీటం రవిభాసం వం..
మాయాతీతం మాధవమాద్యం జగదీశం
నిత్యానందం మోహవినాశం మునివంద్యం
యోగధ్యేయం యోగనిదానం పరిపూర్ణం
వందేరామం రంజితలోకం రమణీయం వం..
భావాభావా ప్రత్యవిహీనం
భవముఖైర్యోగాది కైరర్చిత పాదాంబుజయుగ్మం
నిత్యశుద్ధం బుద్ధమనంతం ప్రణవం వాక్యం
వందేరామం వీరమశేషాసురదాహం వం..
త్వంమేనాథా నాథికకాలాఖిల కారీ
మాయాతీతో మాధవ రూపోఖలధారి
భక్త్యాగమ్యో వితరరూపో భవహరి
యోగాధ్యానై ర్భావితచేత స్సహభావి వం..
త్యామాద్యంతం లోకాతీతం నాపరమేశం
లోకాతీతం లౌకిక మానసైరగమ్యం
భక్తి శ్రద్ధాభావ సమేతైర్భజనీయం
వందేరామం సుందరమిందీవరనీలం వం..
కోవాజ్ఞాతుం త్వామతిమానం
మామాసక్తో మునిమాద్యం
బృందారణ్యేవందిత బృందారక బృందం
వందేరామం భవముఖవంద్యం సుఖకందం వం..
నానాశాస్త్రైర్వేదకంబైః ప్రతిపాద్యం
నిత్యానందం నిర్విషయాజ్ఞ మనాదిం
మత్సేవార్థం మానుషభావం ప్రతిపన్నం
వందే రామం మరకతవర్ణం మధురేశం వం..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - vaMdeevishhNu deevamashixaasthiti heetuM ( telugu andhra )