కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు వేరేయోచన లేటికే ముమ్మాటికి వేరేయోచనలేటికే వే..
ఆహిరి - చాపు
పల్లవి:
వేరేయోచన లేటికే ముమ్మాటికి వేరేయోచనలేటికే వే..
చరణము(లు):
ఆపదోద్ధారకుండను మాట నిజమైతే నీ ప్రొద్దునీతని బ్రోచుటే సాక్షి వే..
ధ్రువప్రహ్లాదుల ధృడముగ నేలినది ధృఢమైన నితనిదిక్కుజూచుటే సాక్షి వే..
దీనజనపాలకుడను మాటస్థిరమైన మానక యీతని మన్నించుటే సాక్షి వే..
శరణన్న జనుల నాక్షణమున బ్రోచెడి బిరుదులున్నవతని గాచుటే సాక్షి వే..
ఘనమైన భద్రనగమందు గలవేని దనరంగ రామదాసుని నేలుటయే సాక్షి వే..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - veereeyoochana leeTikee mummaaTiki veereeyoochanaleeTikee vee.. ( telugu andhra )