కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు శ్రీరామనామం మరువాం మరువాం
నాదనామక్రియ - చాపు
పల్లవి:
శ్రీరామనామం మరువాం మరువాం
సిద్ధము యమునకు వెరువాం వెరువాం శ్రీ..
చరణము(లు):
గోవిందునేవేళ గొలుతాం గొలుతాం
దేవుని గుణములు దలుతాం దలుతాం శ్రీ..
విష్ణుకథలు చెవుల విందాం విందాం
వేరేకథలు చెవుల మందాం మందాం శ్రీ..
రామదాసులు మాకు సారాం సారాం
కామదాసులు మాకు దూరాం దూరాం శ్రీ..
నారాయణుని మేము నమ్మేం నమ్మేం
నరులన్నింక మేము నమ్మాం నమ్మాం శ్రీ..
మాధవనామము మరువాం మరువాం
మరి యమబాధకు వెరువాం వెరువాం శ్రీ..
అవనిజపతిసేవ మానాం మానాం
మరియొక జోలంటే మౌనాం మౌనాం శ్రీ..
భద్రగిరీశుని కందాం కందాం
భద్రముతో మనముందాం ముందాం శ్రీ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - shriiraamanaamaM maruvaaM maruvaaM ( telugu andhra )