కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు శ్రీరామనామమే జిహ్వకు స్థిరమై యున్నది యున్నది
ధన్యాసి - ఆది (అఠానా - తిశ్ర ఏక)
పల్లవి:
శ్రీరామనామమే జిహ్వకు స్థిరమై యున్నది యున్నది
శ్రీరాముల కరుణయే లక్ష్మీకరమై యున్నది యున్నది శ్రీ..
చరణము(లు):
ఘోరమైన పాతకముల గొట్టేనన్నది మిమ్ము
జేరకుండ ఆపదల జెండేనన్నది అన్నది శ్రీ..
దారి తెలియని యమదూతలను తరిమెనన్నది అన్నది శ్రీమ
న్నారాయణ దాసులైనవారికి అనువై యున్నది యున్నది శ్రీ..
మాయావాదుల పొందిక మానమన్నది అన్నది మీ
కాయము లస్థిరములని తలపోయుడన్నది అన్నది శ్రీ..
బాయక గురురాయని బోధ చేయుడన్నది అన్నది
ఏ యెడజూచినగాని తాను ఎడబాయకున్నది ఉన్నది శ్రీ..
కామక్రోధ మోహాంధకారముల మానుడన్నది అన్నది
మోదముతో పరస్త్రీల పొందు మోసమన్నది అన్నది శ్రీ..
వలదని దుర్విషయముల వాంఛ విడుడన్నది అన్నది నీ
తలపున హరిపాద కమలములుంచ తగునని అన్నది అన్నది శ్రీ..
కోపమనియెడి ప్రకృతిని కొట్టుమన్నది అన్నది
యిపుడు ప్రాపు నీవేయనిన దారిజూపెదనన్నది అన్నది శ్రీ..
ఏపుమీర నొరుల దోషము లెన్నకన్నది అన్నది
ఏ పాపబంధముల పట్టుపడవద్దని అన్నది అన్నది శ్రీ..
భక్తి భావము తెలిసి మీరు బ్రతుకుడన్నది అన్నది పరమ
భక్తులకు సేవజేయుచు ప్రబలుడని అన్నది అన్నది శ్రీ..
ముక్తిమార్గమునకు ఇదే మూలమన్నది అన్నది
భక్తుడు భద్రాచల రామదాసుడన్నది అన్నది శ్రీ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - shriiraamanaamamee jihvaku sthiramai yunnadi yunnadi ( telugu andhra )