కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు సకలేంద్రియములార సమయముగాదు సద్దుచేయక యిపుడుండరే మీరు
కాంభోజి - జంపె (బేగడ - త్రిపుట)
పల్లవి:
సకలేంద్రియములార సమయముగాదు సద్దుచేయక యిపుడుండరే మీరు
ప్రకటముగ మాయింటను జానకీపతిపూజ యను పండుగాయెను మీరు స..
చరణము(లు):
నిరతమును పదునాలుగుభువనములు కుక్షిలోనుంచుకొని నిర్వహించెడి స్వామికి
ఇరవుగ నా హృదయకమలకర్ణిక మధ్యమున భక్తినుంచికొనియు
శరణాగతత్రాణ బిరుదుగల్గిన తండ్రి నను కరుణింపుమనివేడుచు
నరసింహదేవునకు నేను పంచామృతస్నాన మొనరింపచేయువేళ స..
తళుకు తళుకున ముద్దు గులుకు జిగికుందనపు నిలువుటంగి దొడిగి నే
నలరు ఘుమఘుమ పరిమళించే వనమాలికాహారములు మెడను వేసి
లలితకౌస్తుభ దివ్యరత్నాల చొక్కపుతాళి మెడలోవేసియు
అల దయాపరవిగ్రహునకు భుజకీర్తులనిడి యవి సవరించువేళ మీరు స..
పదియారువన్నె బంగరుశాలువ దట్టికట్టి విదియచంద్రుని గేరు
నుదుట కస్తురి నామమునుదిద్ది తామరలవంటి మృదుపదములందు
కదిసి మువ్వలు పాదసరము లందెలు ఘల్లుఘల్లుమన పొంకముగా నుంచియు
కదిసి వడ్యాణములు మొలనూలు ఘంటలు హరికినలంకరించువేళ మీరు స..
కౌమోదకీ శంఖచక్రనందక శార్ఙ్గకార్ముకాంచిత కరముల
శ్రీమించు కనకంపు హురు మంచిముత్యాల చికిలి కడియములనమర్చి
ప్రేమ చక్కవ్రేళ్ళ ముద్దుటుంగరములను ప్రియమొప్ప వీనులయందున
మా మనోహరునకు వజ్రముల కర్ణకుండలము లమరించువేళ మీరు స..
శిరమునను శతకోటి సూర్యులనుమించు భాసురకిరీటమును ధరింపజేసి
హరిపాదకమలములను మంచి స్వర్ణకుసుమముల పూజచేసి అ
గరు ధూపదీపనైవేద్యతాంబూలాది సకలోపచార మొసగి
సరసభద్రాద్రీశునకు రామదాసుడు సాష్టాంగ మొనరించువేళ మీరు స..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - sakaleeMdriyamulaara samayamugaadu sadducheeyaka yipuDuMDaree miiru ( telugu andhra )