కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు స్వామీ నన్ను రక్షింపవేమి సీతారామా
సురటి - ఆట
పల్లవి:
స్వామీ నన్ను రక్షింపవేమి సీతారామా
స్వామీ నన్ను రక్షింపవేమి స్వా..
చరణము(లు):
మరువక నిన్నే నమ్మి యుంటి నీ దివ్యనామ
స్మరణమెప్పుడు చేయుచుంటి సత్కృపనిక
వరములిచ్చువాడని యుంటి ఎందునైన మీ
సరివేల్పు లేదని మరిమరి చాటుచుంటి స్వా..
రాతి నాతిగ జేసినావు అజామీళు
నిర్హేతుకంబుగ బ్రోచినావు ప్రహ్లాదుని
ప్రఖ్యాతి రక్షించినావు ద్రౌపదికి దయచేత చీరలొసగినావు
నామీద నేమి హేతువోగాని దయసుంతైన రానియ్యవు స్వా..
లీలా విభూతి జన్మమున నెత్తుచుండెడి మేలు నీపాటి నాకు
చాలు ఎంతని బ్రతిమాలుకొందు నను నీపాలు జేయుట
పదివేల భాగ్యములు దోషాల చూడక నను
నేలుకొంటె నాకు మేలు సంతోషముతోను స్వా..
సకలలోకములు నీలోను లోకముల బాయక నీవు
సంతోషముతో నున్నాడవనుచు ప్రకటించె
శ్రుతులు పాడగాను కర్ణముల మోదముతోడనే విన్నాను
ఇట్టివాడను ఇక నీవు ప్రోవకున్న నెవరు ప్రోచెదరు నన్ను స్వా..
దాసమానసపద్మభృంగా సంతత సద్విలాస పక్షితురంగా
శ్రీసీతామనోల్లాస యింద్రనీల శుభాంగ శ్రీభద్రాచలవాసా
సకరుణాంతరంగా ఏవేళ రామదాస
ప్రసన్నమైన కరుణాసాగరా రామా స్వా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - svaamii nannu raxiMpaveemi siitaaraamaa ( telugu andhra )