కవితలు ఆంధ్రావళి - ప్రబోధము - రాయప్రోలు కీలకము
11. కీలకము
ఎన్నాళ్ళ కొచ్చావె చిన్నారి చిలక!
కన్నారి చూచిన ట్లున్నాది చిలక
దానిమ్మ గని నిన్ను తలపోస్తి చిలక
లే నిమ్మ దరి కేగలే కొస్తి చిలక!
బింబాల చూచి కంపించానె చిలక
తాంబూర శ్రుతికెంతో దడిశానె చిలక
వంశకీర్తన విని వణికానె చిలక
మదిలోని రొదలకే అదిరానె చిలక!
అద్దాల కెదురుగా అడలానె చిలక
చిత్రాలు కనులకున్‌ చెఱలాయె చిలక
వెన్నెల ఱేలకే వెఱచానె చిలక
కొమ్మలతో చెల్మి కొలమాయె చిలక!
గువ్వ జంటల చూచి గునిశానె చిలక
సందెరాగము గాంచి జంకానె చిలక
అడవి పూవులతావి కలిశానె చిలక
గందంపు నీడలన్‌ కాగానె చిలక!
తలయెత్త తారకల్‌ ఉలికించె చిలక
చెవి యొగ్గ కోయిలల్‌ చెండాడె చిలక
పడుచు కోర్కెలులోన ఉడికించె చిలక
లజ్జ దాగుడుమూత లాడించె చిలక!
ఉత్తరమ్ము లిఖింప నుంకించి చిలక
కలగి వీధులలోన మెలగితిన్‌ చిలక
మొగలి పూబొదలలో మునిగితిన్‌ చిలక
తీయ పొత్తులకునై తిరిగితిన్‌ చిలక!
నా చేతు లంటి స్విన్నము లయ్యె చిలక
చక్కని గేదంగి ఱెక్కలున్‌ చిలక
నా యూర్పులకె వాడి నలుపెక్కె చిలక
నవనవలాడు పల్లవపాళి చిలక!
చైతన్య మయమైన జగతిలో చిలక
వెదకితిన్‌ దూతకై విసు వేది చిలక
తలలూచె జాలితో తరులెల్ల చిలక
సరసులున్‌ కదలకే దురపిల్లె చిలక!
మెలగడే యక్షుకై మేఘుండు చిలక
కదలదే నలునకై కలహంస చిలక
కలికి దౌత్యము చేదు కాబోలు చిలక
సుదతి ప్రార్థన మెంత చులకనో చిలక!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - AMdhrAvaLi prabOdhamu - kiilakamu ( telugu andhra )