కవితలు ఆంధ్రావళి - ప్రబోధము - రాయప్రోలు ప్రబోధము
2. ప్రబోధము
అమరావతీపట్టణమున బౌద్ధులు విశ్వవిద్యాలయములు స్థాపించునాడు,
ఓరుగల్లున రాజవీరలాంఛనముగా పలు శస్త్రశాలలు నిలుపునాడు,
విద్యానగర రాజవీధులన్‌ కవితకు పెండ్లి పందిళ్ళు కప్పించునాడు,
పొట్నూరికి సమీపమున ఆంధ్రసామ్రాజ్య దిగ్జయస్తంభ మెత్తించునాడు,
ఆంధ్రసంతతీ కేమహితాభిమాన
దివ్యదీక్షాముఖ స్ఫూర్తి తీవరించె,
ఆ మహావేశ మర్థించి యాంధ్రులార!
చల్లు డాంధ్ర లోకమున నక్షతలు నేడు.
తనగీతి అరవజాతిని గాయకులనుగా దిద్ది వర్ధిల్లిన తెనుగువాణి,
తనపోటులు విరోధితండంబులకు సహింపనివిగా మెఱసిన తెనుగు కత్తి,
తన యందములు ప్రాంతజనుల కభిరుచివాసన నేర్ప నలరిన తెనుగురేఖ,
తనవేణికలు వసుంధరను సస్యశ్యామలను జేయ జెలగిన తెనుగు భూమి,
అస్మదార్ద్రమనోవీధి నావహింప
జ్ఞప్తి కెలయించుచున్నాడ! చావలేదు
చావలే దాంధ్రజనమహోజ్జ్వల చరిత్ర
హృదయములు చీల్చి చదువుడో సదయులార!
కృష్ణాతరంగ పంక్తిన్‌ త్రొక్కి త్రుళ్ళింత నాంధ్రనౌకలు నాట్యమాడునాడు,
ఇంటింట దేశిసాహిత్యదీపములతో నాంధ్రతేజస్సు తీపారునాడు,
సుకుమార శిల్పవస్తు ప్రపంచమునందు నాంధ్రనైపుణి పంతమాడునాడు,
సమద సేనావ్యూహ జయపతాకలక్రింద నాంధ్ర పౌరుషము చెండాడునాడు,
చూచి, సంతోషమున తలలూచి, గర్వ
మాచి ఆంధ్ర పుత్రీ పుత్రు లందగలరు
శాంతి, నందాక లేదు విశ్రాంతి మనకు;
కంకణ విసర్జనల కిది కాల మగునె?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - AMdhrAvaLi prabOdhamu - praboodhamu ( telugu andhra )