కవితలు బంగారిమామ పాటలు కొనకళ్ల వెంకటరత్నం
22. ఆనాటిమాట
 
ఆనాటి మనమాట
లంతలో మరుపటర
ఆరనీ చిచ్చు వెలిగిస్తావటోయి?
అరిపేదగుండె రగిలిస్తావటోయి?
పుచ్చపూవెన్నెట్లొ
పూతమామిళ్ళలో
కలిసి మసిలిన రేల
మనసు కలిసిన వేళ
 ఆనాటి...
కోనేటి గట్టంట
కూనిరాగము తియవు
నీలాటి రేవులో
నీరౌను నాగుండె
 ఆనాటి...
చీడీలపయినేటొ
సిగపూవు రాలింది,
నిన్న మొన్నటి బ్రమత
నేలపాలయ్యేన?
 ఆనాటి...
కడవనీళ్ళు బుజాన
కరుడు గట్టేనోయి;
దారి నొకమారైన
తారసిల్లవు నేడు
 ఆనాటి...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - AnATimATa - baMgArimAma pATalu - konakaLla veMkaTaratnaM - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra )