కవితలు బంగారిమామ పాటలు కొనకళ్ల వెంకటరత్నం
7. ఏరుదాటిస్తా
 
ఏరు దాటిస్తానె చిన్నదానా నా
కేమిస్తువె సాహసమున్నదానా?
కోయని ఒక పిలుపేనా,
తీయని ఒక పలుకేనా
ౘాలునులే నేటి కంత
ౘనుమానము లిస్తివంటె
  ఏరుదాటి...
ఒరిగెనులే సంౙప్రొద్దు;
వరదహోరు భయమువద్దు;
సూపుమేర దూరములో
ఆపడ రెవ రిద్దరమే-
  ఏరుదాటి...
బల్లకట్టు మూసిపెట్టి
పడకేసిండులె సరంగు;
అవునను మొకసిటికలోన
అద్దరి జేరుస్తానిక-
  ఏరుదాటి...
తుళ్ళింతల యేటి నీటి
తుంపరైన సోకనివను;
సెదరనీను కవుగిట నీ
సిగపూ గమగమలైనా
  ఏరుదాటి...
కోరడి మలుపున లేడూ
కూచున్నా తోటమాలి
ఎల్లేసిన మైలురాయి!
ఎందుకె నీకంత బెదురు?
  ఏరుదాటి...
చిరునవ్వులు చెదరకుండ
సిగ్గుపొరలు చీలకుండ
తేలికముద్దొకటీవే
వాలుకనుల వగలాడీ!
  ఏరుదాటి...
మాటిస్తా నీ సారికి
మారాములు సేయనులే;
ఒంటరి నీ మనసుగుట్టు
ఊరక మోగిస్తునంతె
  ఏరుదాటి...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - eerudaaTistaa - baMgArimAma pATalu - konakaLla veMkaTaratnaM - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra )